ขอเชิญอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “สู่เส้นทางการได้รับทุนระดับชาติในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/exHZaz1mJhrt8CMr9 หรือสแกน QR CODE (ด้านบน) ภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
>>> สอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย 038 102 700 ต่อ 705, 707 

 

ทุนอุดหนุนการวิจัย/Research Scholarship
ทุนอุดหนุนวิจัยบัณฑิตศึกษา/Graduate Scholarship