ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2563

 

——————————————————————————————————————————————

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

ทุนอุดหนุนการวิจัย/Research Scholarship
ทุนอุดหนุนวิจัยบัณฑิตศึกษา/Graduate Scholarship