ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา /Research Scholarship BUU
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ /Research Scholarship