ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา /Research Scholarship BUU
ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา /Research Scholarship BUU
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ /Research Scholarship