ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564

 

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 


ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ /Research Scholarship