ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

——————————————–

ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ทุนอุดหนุนการวิจัย/Research Scholarship
ทุนอุดหนุนวิจัยบัณฑิตศึกษา/Graduate Scholarship