loader image

แบบฟอร์มหลักสูตร

ด้านหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

แนวทางการเสนอเอกสารเชิงหลักการสำหรับหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบฟอร์มข้อเสนอเอกสารเชิงหลักการสำหรับหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา [WORD] [PDF]   

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 

  • แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา (มคอ.2) [WORD] [PDF]
    ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

  • แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา [WORD] [PDF] (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565) 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร(สมอ.08) 

  • แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร (สมอ.08)  [WORD] [PDF] (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566)

แบบฟอร์มตรวจสอบรายการปรับแก้ (Checklist) 

  • การเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง[WORD][PDF]
  • การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร(สมอ.08) [WORD] [PDF]

แบบฟอร์มขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรและขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร

  • แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรและขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ/หรือประจำหลักสูตร [WORD] [PDF]
  • แบบฟอร์มขออนุโลมปรับลดจำนวน/การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ/หรือประจำหลักสูตร  [WORD]  [PDF]
  • แบบรายงานความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร [EXCEL]

แนวปฏิบัติการเสนอขอเปิดรับนิสิต งดรับนิสิต และปิด (ยกเลิก) หลักสูตร