loader image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567
ประจำปีการศึกษา 2566

เข้าศึกษาภาคต้น

เข้าศึกษาภาคปลาย

เข้าศึกษาภาคฤดูร้อน

ประจำปีการศึกษา 2565

เข้าศึกษาภาคต้น

เข้าศึกษาภาคปลาย

เข้าศึกษาภาคฤดูร้อน

คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา/สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา/สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์)