ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร

Link : ระบบรับสมัคร https://grd-admission.buu.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

ประจำปีการศึกษา 2563

เข้าศึกษาภาคต้น 

 

ประจำปีการศึกษา 2562

เข้าศึกษาภาคปลาย 

เข้าศึกษาภาคต้น

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

ประจำปีการศึกษา 2563

เข้าศึกษาภาคต้น

ประจำปีการศึกษา 2562

เข้าศึกษาภาคปลาย 

เข้าศึกษาภาคต้น