ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร

Link : ระบบรับสมัคร https://grd-admission.buu.ac.th

 

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ 4 หลักสูตร

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

 

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562