loader image
ปิดปรับปรุงระบบ i-Thesis (30 พ.ค.-2 มิ.ย.66)
แจ้งปิด e-Learning 2-8 มิ.ย.66
เปลี่ยนแปลงวันอนุมัติเค้าโครง_2565
เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งเล่มฯ_ภาคต
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
ข่าวกิจกรรม
พยาบาล – 63910126 Mrs. Wenqin Liu (สอบ 1 มิถุนายน 2566)
สาธา – 64920473 นส.จารินี ไมตรี (สอบ 29 พฤษภาคม 2566)
สาธา – 64920473 นส.จารินี ไมตรี (สอบ 29 พฤษภาคม 2566)
สอบปากเปล่า-นางสาววารินทร์ วงษ์วรรณ
พยาบาล – 61910048 เรือเอกหญิงพรพรรณ ผาจันทา (สอบ 10
Templete 63920336 ละอองดาว เขื่อนเพชร
previous arrow
next arrow