ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตก่อนรหัส 62 และนิสิตรหัส 62 เป็นต้นไป 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (นิสิตรหัส 62)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2562

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (นิสิตรหัส 61)

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (นิสิตรหัส 61)

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตรหัส 59)

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ก่อนภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตรหัส 58 ลงไป)

เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

สำหรับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก

สำหรับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท

คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา