ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์/Regulations & Announcement

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับนิสิตก่อนปีการศึกษา 2561

สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2561 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

สำหรับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก

 

สำหรับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท