ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (นิสิตรหัส 62)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (นิสิตรหัส 61)

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตรหัส 59)

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ก่อนภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตรหัส 58 ลงไป)

 

เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2562


สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2561 

สำหรับนิสิตก่อนปีการศึกษา 2561

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

สำหรับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก

 

สำหรับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท

 

คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา