กฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตก่อนรหัส 62 และนิสิตรหัส 62 เป็นต้นไป 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (นิสิตรหัส 62)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

การอนุมัติเค้าโครง ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์

การส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (นิสิตรหัส 61)

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (นิสิตรหัส 61)

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตรหัส 59)

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ก่อนภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตรหัส 58 ลงไป)

เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

สำหรับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก

สำหรับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท

คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา