ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตก่อนรหัส 62 และนิสิตรหัส 62 เป็นต้นไป 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (นิสิตรหัส 62)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (นิสิตรหัส 61)

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตรหัส 59)

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ก่อนภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตรหัส 58 ลงไป)

 

เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

สำหรับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก

สำหรับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท

 

คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา