ด้านหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาโท

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ระดับปริญญาโท (มคอ.04)

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาเอก

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)

แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร(สมอ.08) 

แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต

แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต