ด้านหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาโท

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563) 

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาเอก

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563) 

แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร(สมอ.08) 

แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต

แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต

แนวปฏิบัติการเสนอขอเปิดรับนิสิต งดรับนิสิต และปิด (ยกเลิก) หลักสูตร