ด้านหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

แบบฟอร์มการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

แนวทางการเสนอเอกสารเชิงหลักการสำหรับหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบฟอร์มการขอเปิดหลักสูตรใหม่ [WORD] [PDF]   

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาโท

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท [WORD] [PDF]    (Update ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาเอก

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก  [WORD] [PDF] (Update ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 

แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร(สมอ.08) 

แบบฟอร์มตรวจสอบรายการปรับแก้ (Checklist) 

  • การเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง[WORD][PDF]
  • การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร(สมอ.08) [WORD] [PDF]

แบบฟอร์มขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรและขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร

  • แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรและขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ/หรือประจำหลักสูตร [WORD]
  • แบบฟอร์มขออนุโลมปรับลดจำนวน/การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ/หรือประจำหลักสูตร  [WORD]
  • แบบรายงานความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร [EXCEL]

แนวปฏิบัติการเสนอขอเปิดรับนิสิต งดรับนิสิต และปิด (ยกเลิก) หลักสูตร