• นิสิตไทย
  • GRD-D 001 แบบเสนอชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-D 002 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-D 003 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต[WORD] [PDF]
  • GRD-D 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-D 005 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต [WORD] [PDF]
   • GRD-D 005-1 แบบรายงานผลสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์สำหรับประธานสอบ [WORD] [PDF]
   • GRD-D 005-2 แบบรายงานผลสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์สำหรับกรรมการรายบุคคล [WORD] [PDF]
  • GRD-D 006 แบบขอเปลี่ยนประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-D 007 แบบขอแก้ไขหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา[WORD] [PDF]
  • GRD 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น [WORD] [PDF]
  • GRD-D Progress Report แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์[WORD][PDF]
 • International Student
  • GRD-D 001 EN form for appointment dissertation advisory committee [WORD] [PDF]
  • GRD-D 002 EN form for appointment dissertation proposal defense committee [WORD] [PDF]
  • GRD-D 003 EN Report form for dissertation proposal defense [WORD][PDF]
  • GRD-D 004 EN form for request oral dissertation defense [WORD] [PDF]
  • GRD-D 005 EN Report form of dissertation oral defense  [WORD] [PDF]
   • GRD-D 005-1 ENG Report from to grade oral dissertation defense for the chair [WORD] [PDF]
   • GRD-D 005-2 ENG Report form to grade oral dissertation defense for a committee [WORD]  [PDF]
  • GRD-D 006 EN Request form for change dissertation advisory committee [WORD] [PDF]
  • GRD-D 007 EN Request form for revised dissertation title  [WORD] [PDF]
  • GRD 008 Report form for checking plagiarism and duplication [WORD] [PDF]

 • นิสิตไทย
  • GRD-T 001 แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 002 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-T 003 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิต  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 005 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนิสิต  [WORD] [PDF]
   • GRD-T 005-1 แบบรายงานผลสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์สำหรับประธานสอบ [WORD]  [PDF]
   • GRD-T 005-2 แบบรายงานผลสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์สำหรับกรรมการรายบุคคล  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 006 แบบขอเปลี่ยนประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 007 แบบขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  [WORD] [PDF]
  • GRD 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น [WORD] [PDF]
  • GRD-T Progress Report แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ [WORD][PDF]
 • International Student
  • GRD-T 001 ENG Form for appointment of Thesis advisory committee  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 002 ENG Form for appointment of proposal defense committee  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 003 ENG Report form for thesis proposal defense  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 004 ENG form for appointment of oral proposal defense committee  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 005 ENG Report form for oral thesis defense  [WORD] [PDF]
   • GRD-T 005-1 ENG Report form to grade oral thesis defense for the chair  [WORD]  [PDF]
   • GRD-T 005-2 ENG Report form to grade oral thesis defense for a committee  [WORD]  [PDF]
  • GRD-T 006 ENG Request form to change thesis advisory committee  [WORD] [PDF]
  • GRD-T 007 ENG Request form for change of Master’s thesis title  [WORD] [PDF]
  • GRD 008 Report form for checking plagiarism and duplication [WORD] [PDF]

 

 

 

 • นิสิตไทย
  • GRD-IS 001 แบบขออนุมัติชื่องานนิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 002 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 003 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ของนิสิต [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 004 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 005 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ของนิสิต [WORD] [PDF]
   • GRD-IS 005-1 แบบรายงานผลสอบปากงานนิพนธ์สำหรับประธานสอบ  [WORD] [PDF]
   • GRD-IS 005-2 แบบรายงานผลสอบปากเปล่างานนิพนธ์สำหรับกรรมการรายบุคคล  [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 006 แบบขอเปลี่ยนประธานหรือกรรมการควบคุมงานนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 007 แบบขอแก้ไขหัวข้องานนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [WORD] [PDF]
  • GRD 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น [WORD] [PDF]
  • GRD-IS Progress Report แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์[WORD][PDF]
 • International Student
  • GRD-IS 001 EN Form for IS title and advisory committee notification [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 002 EN Form for proposal exam committee appointment [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 003 EN Report result for IS proposal defense [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 004 EN Form for appointment IS committee oral defense [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 005 EN Report results for IS oral defense [WORD] [PDF]
   • GRD-IS 005-1 ENG Report form to grade oral IS for the chair  [WORD]  [PDF]
   • GRD-IS 005-2 ENG Report form to grade oral IS for a committee  [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 006 EN Request to change IS advisory committee [WORD] [PDF]
  • GRD-IS 007 EN Request form for revising IS title [WORD] [PDF]
  • GRD 008 Report form for checking plagiarism and duplication [WORD] [PDF]

 • GRD-101 แบบคำร้องทั่วไป [WORD] [PDF]
 • GRD-102 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอขยายเวลาศึกษาต่อไปยังต้นสังกัด [WORD] [PDF]
 • GRD-103 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอรับรองสถานะการศึกษา [WORD] [PDF]
 • GRD-104 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม [WORD] [PDF]
 • GRD-105 แบบฟอร์มขอออกจดหมายขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
 • GRD-106 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเพื่อขอใช้เครื่องมือวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
 • GRD-107 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ [WORD] [PDF]
 • GRD-108 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการแปลเครื่องมือการวิจัย [WORD] [PDF]
 • GRD-109 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย [WORD] [PDF]
 • แบบฟอร์มรับรองใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ [WORD] [PDF]