เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  บัณฑิตวิทยาลัยนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร รักษาการแทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคุณสุภรัติ  สุขวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) และที่ประชุมคณะรรมการผู้บริหารบัรฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร