หน้าแรก/Home

 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
 

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

 

กำหนดการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง PJ 303 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
 ขอเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท           หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร”

   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมเพื่อการวิจัย (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

   Integrated Thesis & Research Management System (i-Thesis)  &  Research Ethics (Saturday, March 2, 2019)

  • Integrated Thesis & Research Management System (i-Thesis) Time 9.00 – 12.00 am. at 50th  Anniversary Bldg., Rm. 303
  • Research Ethics Time 13.00 – 16.00 pm. at 50th  Anniversary Bldg., Rm. 303
  กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

  ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ BUU GET 2019

 

 

 

ROAD MAP  เส้นทางการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา