ข่าวกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  • การรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

  • การรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

  • โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม)

  • สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

  • สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา  2563 (รอบที่ 3)

ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

  • วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

  •  การส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

  • การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

i-Thesis Clinic

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

โครงการบริการวิชาการ

รายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ

ทำเนียบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

สรุปข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

Youtube channel

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.