หน้าแรก/Home

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำ ภาคต้น  ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)   

         ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0676-2562 เรื่อง คำชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำ ภาคต้น  ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)    

             ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0532-2562 เรื่อง คำชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

 

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

 

 ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร”  วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง PJ 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์)
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมเพื่อการวิจัย (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

   Integrated Thesis & Research Management System (i-Thesis)  &  Research Ethics (Saturday, March 2, 2019)

  • Integrated Thesis & Research Management System (i-Thesis) Time 9.00 – 12.00 am. at 50th  Anniversary Bldg., Rm. 303
  • Research Ethics Time 13.00 – 16.00 pm. at 50th  Anniversary Bldg., Rm. 303
  กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

  ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ BUU GET 2019

 

 

 

 

 

 

 

ROAD MAP  เส้นทางการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา