i-Thesis Clinic

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

YouTube Channel

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การผ่อนผันผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการกำกับและยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ตีพิมพ์เผยแพร่ การติดตามและรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  • การรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (คณะพยาบาลศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 4

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0541-2563 เรื่องคำชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่3)

 

  • โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1

 

  • สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4 )

 

  • สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4)

 

  • ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใบสมัครการขอรับทุนนำเสนอผลงานวิจัย (ภาษาไทย)

ใบสมัครการขอทุนนำเสนอผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ English)

 

  • ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การลาพักการศึกษาและการรักษาสภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศ  การกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงงานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

รายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

 

ช่องทางการติดต่อ

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.