ข่าวกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  • การรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1799/2563 เรื่อง คำชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

  • โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ  สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง  การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2

  • สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

  • สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) เพิ่มเติม

  • วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

  •  การส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

  • การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อโอนย้ายภายในส่วนงาน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อโอนย้ายภายในส่วนงาน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

i-Thesis Clinic

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

โครงการบริการวิชาการ

รายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ

ทำเนียบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

สรุปข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

Youtube channel

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.