หน้าแรก/Home

 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท           หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร”

   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

 

   กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมเพื่อการวิจัย (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

 Registration for Integrated Thesis & Research Management System (i-Thesis)  &  Research Ethics (Saturday, March 2, 2019)

  กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

  ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ BUU GET 2019

 

 

 

ROAD MAP  เส้นทางการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา