i-Thesis Clinic

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

โครงการบริการวิชาการ

รายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  • รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

  • การรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (คณะพยาบาลศาสตร์)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมฉบับที่ 7

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0541-2563 เรื่องคำชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่3)

  • โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ  สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1

สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4)

  • สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4)

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

 

ช่องทางการติดต่อ

Youtube channel

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.