ข่าวกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  • การรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1025-2564 เรื่อง คำชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

  • โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 4

  • สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 

  • สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 

  • วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

  •  การส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2564

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

i-Thesis Clinic

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

โครงการบริการวิชาการ

รายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ

ทำเนียบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

สรุปข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

Youtube channel

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.