i-Thesis Clinic

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  • การรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

 

  • โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 (หลักสูตร GRD-ENG 2)

 

  • สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3 ) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3 ) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

 

  • สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

  ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

 

  • ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใบสมัครการขอรับทุนนำเสนอผลงานวิจัย (ภาษาไทย)

ใบสมัครการขอทุนนำเสนอผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ English)

 

  • ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การลาพักการศึกษาและการรักษาสภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศ  การกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงงานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.