คณะ/วิทยาลัยที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

i-Thesis Clinic

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

โครงการบริการวิชาการ

รายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ

ทำเนียบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

บันทึกโครงการย้อนหลัง

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

สรุปข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

Youtube channel

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.