ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : : <Download: ใบสมัครการขอรับทุนนำเสนอผลงานวิจัย (ภาษาไทย)> , <Download: Application form for Scholarship support for research presentation at national or international academic conferences>

ประกาศ  การกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงงานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

 

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.