วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเขียนและประเมินผลโครงการ” ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากร การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู้และทักษะในการเขียนและประเมินผลโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการรดน้ำขอพรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรดน้ำขอพรแก่ผู้บริหารระดับสูง และเพื่อเห็นความสำคัญของการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในการสืบสาน ทำนุบำรุงรักษาประเพณีของไทยสืบไป

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 702 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรจากสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา คุณจิรศักดิ์ ศรีชาญกิจ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา คุณอุมาพร แก้วนพรัตน์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา คุณอัญชลี บิดหล่าContinue Reading

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้างานและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ระบบสารสนเทศต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์การทำงาน และนำมาประยุกต์ใช้ต่อไป  

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปกรรมศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง (ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์) นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี (นิสิตทุนวช. ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2562) นายพงษ์ธร เพ็งน้อย (นิสิตทุนวช. ระดับปริญญาโทContinue Reading

เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านบัณฑิตศึกษาระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นการสร้างเครือข่ายของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม โถงชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านบัณฑิตศึกษาระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นการสร้างเครือข่ายของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป