รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 นางสาวธัญชนก ยั่งยืน 61930027 การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ จังหวัดจันทบุรี

The Study of Success Factors of Eldery School: A Case Study in Wangmai District

20 กุมภาพันธ์ 2563