รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 นางสาวจารุวรรณ เวียร์ร่า 61910128 ผลของการนอนหลับไม่เพียงพอและการควบคุมการหายใจต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ

The Effect of Sleep Depriration and Breathing Control on Autonomic Nervous System

20 กุมภาพันธ์ 2563
2 นางสาวณัฐนรี พงษ์เฉลิม 61910123 สารออกฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายต่อการป้องกันเซลล์ประสาทจากความเป็นพิษของ MMP+ ผ่านวิถีการควบคุมของ Bcl-2

Active Compounds Celastrus Paniculatus Seed Extract Protect SH-SY5Y Cell Against MPP+-Induced Toxicity via Bcl-2 Regulated Apoptotic Pathway

25 มีนาคม 2563