รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 Ms.TSHERING CHEKI 61910053 Factors Influencing Workplace Violence against Nurses in Bhutan 13 ธันวาคม 2562
2 นายปณวัตร  สันประโคน 61810020 Effectiveness of a Dyadic Nursing Intervention on Caregiver’s Stress and Sleep Quality and Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) of Older Adults with Dementia: A randomized Controlled Trial. 13 ธันวาคม 2562
3 Mr.DAWA GYELTSHEN 61910050 Prediction of illness Perceptions, Religiosity and Social Support on Psychological stress among Adults with Hypertensive in Bhutan. 18 ธันวาคม 2562
4 Mr.NIMA DORJI 61910052 Factors Influencing Lifestyle Modification among Hypertensive Patents in Bhutan. 19 ธันวาคม 2562
5 นายวัชรินทร์ คำสา 61920151 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จังหวัดตาก

Factors Influencing the Rreventive Behaviors Against Coronary Heart Disease Among Karens at Risk, Tak Province

29 มกราคม 2563
6 นางสาวสุกัญญา แก่นงูเหลือม 61920143 อิทธิพลของปัจจัยปกป้องที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน

The influence of Protective Factors on Mental Health among Community Duelling Older Adults.

31 มกราคม 2563