• นิสิตไทย
  • GRD-D 001 แบบเสนอชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์. [WORD] [PDF]
  • GRD-D 002 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-D 003 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต[WORD] [PDF]
  • GRD-D 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
   • แบบคำร้องขอปกปิดข้อมูลดุษฎีนิพนธ์  [WORD] [PDF]
   • หนังสือรับรองการปกปิดข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-D 005 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต [WORD] [PDF]
   • GRD-D 005-1 แบบรายงานผลสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์สำหรับประธานสอบ [WORD] [PDF]
   • GRD-D 005-2 แบบรายงานผลสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์สำหรับกรรมการรายบุคคล [WORD] [PDF]
   • GRD-D 005-Open แบบฟอร์มรายงานการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ [WORD] [PDF]
  • GRD-D 006 แบบขอเปลี่ยนประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ [WORD] [PDF]
  • GRD-D 007 แบบขอแก้ไขหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา[WORD] [PDF]
  • GRD 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น [WORD] [PDF]
  • GRD 009 แบบฟอร์มการขอสิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์  [WORD] [PDF]
  • GRD-D Progress Report แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์[WORD][PDF]
 • International Student
  • GRD-D 001 EN form for appointment dissertation advisory committee [WORD] [PDF]
  • GRD-D 002 EN form for appointment dissertation proposal defense committee [WORD] [PDF]
  • GRD-D 003 EN Report form for dissertation proposal defense [WORD][PDF]
  • GRD-D 004 EN form for request oral dissertation defense [WORD] [PDF]
   • Request Form for Non-Disclosure Dissertation [WORD] [PDF]
   • Agreement for Non-Disclosure Dissertation [WORD] [PDF]
  • GRD-D 005 EN Report form of dissertation oral defense  [WORD] [PDF]
   • GRD-D 005-1 ENG Report from to grade oral dissertation defense for the chair [WORD] [PDF]
   • GRD-D 005-2 ENG Report form to grade oral dissertation defense for a committee [WORD]  [PDF]
   • GRD-D 005-Open แบบฟอร์มรายงานการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ [WORD] [PDF]
  • GRD-D 006 EN Request form for change dissertation advisory committee [WORD] [PDF]
  • GRD-D 007 EN Request form for revised dissertation title  [WORD] [PDF]
  • GRD 008 Report form for checking plagiarism and duplication [WORD] [PDF]
  • GRD-D Progress Report [WORD][PDF]