รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 นางสาวอณินาถ ประสพวงศ์ 61910106 สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงไดอะตอมน้ำเค็มที่แยกจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อผลิตฟูโกแซนทิน (OPTIMIZATION OF CULTURE CONDITIONS FOR FUCOXANTHIN PRODUCTION FORM MARINE DIATOM ISDATED FORM AQUACULTURE POND) 31 กรกฎาคม 2562
2 นางสาวนฐชา ช่างเพ็ชรผล 61910007 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายและความชุกชุมของปลาวัยอ่อนกับระยะเวลาการวางหญ้าทะเลเทียมบริเวณชายฝั่งตำบลไม้รูด จังหวัดตราด (THE RELATIONSHIP BETWEEN DIVERSITY AND ABUNDANCE OF FISH LARVAE AND THE ARTIFICAIL SEAGRASS INSTALLATION PERIOD AT COASTAL AREA OF MAI ROOD SUBDISTRICT, TRAT PROVINCE) 16 สิงหาคม 2562
3 นางสาวจิดาภา กล้ากสิกิจ 61910004 การเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการวางหญ้าเทียม บริเวณชายฝั่งตำบลไม้รูด    จังหวัดตราด (DYNAMICS OF PHYTOPLANKTON CORRELATED WITH THE ARTIFICIAL SEAGRASS PERIOD AT COASTAL AREA OF MAI ROOD SUBDISTRICT, TRAT PROVINCE) 16 สิงหาคม 2562
4 นายปฐมพงศ์  รัตนประสาท 61910103 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกลางน้ำ สิ่งมีชีวิตผิวดิน และสิ่งมีชีวิตเกาะติดกับระยะเวลาในการวางหญ้าทะเลเทียมบริเวณชายฝั่งบ้านไม้รูด จังหวัดตราด (PELAGIC, DEMERSAL AND FOUNDING FAUNA DIVERSITIES RELATED WITH ARTIFICIAL SEAGRASS INSTALLATION TIME AT COASTAL AREA OF BANN MAI ROOD,TRAT PROVINCE) 16 สิงหาคม 2562
5 นางสาวอรอนงค์ เจริญไวย์ 61910009 การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสเกล็ดหลุดจากตัวอย่างที่ไม่ต้องทำลายปลาและพาหะนำโรค (DETECTION OF SCALE DROP DISEASE VIRUS (SDDV) FROM NON-LETHAL SAMPLES OF ASIAN SEABASS (LATES CALCARIFER) AND ITS POTENTIAL CARRIERS) 4 กันยายน 2562
6 นางสาวจุฑาพร สุภาพโรจน์ 61910005 การผลิตวัคซีนแบบ BIVALENT VACCINES เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย VIBRIO VULNIFICUS และ VIBRIO HARVEYI ที่ก่อโรคในปลากระพงขาว (BIVALENT VACCINATION OF ASIAN SEABASS (LATES CALCARIFER,BLOCH) AGAINST VIBRIO VULNIFICUS AND VIBRIO HARVEYI) 28 ตุลาคม 2562
7 นางสาวชมพูนุช โพธิ์อาสา 61910105 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับรังไข่ของกั้งตั๊กแตนหางจุด (Harpiosquilla raphidea)
จากฐานข้อมูลทรานสคริปที่ได้จากเทคโนโลยีเอ็นจีเอส
Identification of Gene Involving to ovaries in Harpiosquilla raphidea from Transcripts Database Derived from Next Generation Sequencing Technology.
8 พฤศจิกายน 2562