รายชื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1 นางสาวนภัสวรรณ ปัญญา 61910073 การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพิษแมงกะพรุน (PROTEMIC ANALYSIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY DETERMINATION OF JELLYFISH TOXINS) 9 กรกฎาคม 2562
2 นายอนันต์ สิริเฉลิมกุล 61910134 คอมโพสิตที่ย่อยสลายได้จากพอลิแลคติคแอซิด และเซลลูโลสที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้ง
BIODEGRADABLE COMPOSITE FROM POLY (LACTIC ACID) AND CELLULOSE EXTRACTED FROM AGRICULTURAL WASTE
23 กันยายน 2562
3 นางสาวมยุรีย์ ปูนาศรี 61910026 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเหง้าและสาร 4-Methoxycinnamyl p-coumarate จากเร่วหอม
ในเซลล์ไมโครเกลีย
Anti-Inflammoty Activity of the Rhizomal Extract and 4-Methoxycinnamyl p-coumarate
from Etlingera pavieana in Microglia Cells.
27 กันยายน 2562
4 นายพิพัฒน์  นันทจุล 61910072 การเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียม/อลูมิเนียมออกไซด์ สำหรับอุปกรณ์สะท้อนแสงด้วยวิธีสปัตเตอริง
The Deposition of the Al/Al2D3 Thin Films for the Optical Reflection Device Using Sputtering Method.
26 ธันวาคม 2562
5 นางสาวจุติพร  บุญรักษ์ 61910070 การศึกษาพหุนามที่ก่อกำเนิดโดยจำนวนไฮเปอร์ฟิโบนัคชี
On Polynomials Generated by the Hyper-Fibonacci Number.
26 ธันวาคม 2562
6 นางสาวพัชรี  ดุลนิมิตร 61910071 การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์โลจิสติกส์เชิงเศษส่วน โดยใช้วิธีส่วนตกค้างจากการกระจายอนุกรมร่วมกับพหุนามอโดเมียน

Numerical Solutions of Fractional Differential Logistic Equations Using the Residual Power Series Method with Adomian Polynomials.

3 มกราคม 2563
7 นายณัฐภัทร แสงมาลา 61910026 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัย ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีผลต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องวงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Mathematical Inductive and Deductive Learning Actives With High-Oeder Ouestions Affecting Mathematical Reasoning Abilty and Concepts in Circles of Mathayomsuksa III Students

 

10 กุมภาพันธ์ 2563
8 นางสาวดารุณี เกตุประกอบ 61920209 การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก และการลบ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 16 กุมภาพันธ์ 2563
9 นายปิยศักดิ์ แสงไพบูลย์ 61910107 ผลของสภาพสิ่งแวดล้อมต่อลักษณะสัญฐานของปะการังและองค์ประกอบชนิดของสาหร่ายทูแซนเทลลีในปะการังที่มีการย้ายปลูก

Environment Effects on Transplanted Coral Morphology 2nd  200xanthellae Composition

26 กุมภาพันธ์ 2563
10 นางสาวสุวรรณี พัดศรี 61910134 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียม

ไนไตรด์โครงสร้างนาโนที่เคลือบด้วยวิธีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจากเป้าสารเคลือบแบบอัลลอย

Preparation and Characterization of Nanostructured CrAlN Thin Films Deposited by Reactive by Reactive DC Manetron Sputtering Method from Alloy Target

5 มีนาคม 2563