บัณฑิตวิทยาลัยมีกำหนดการจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis ประจำปีการศึกษา 2561 ” และ “โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561” โดยแบ่งเป็น

  • การบรรยายภาษาไทย วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 101 อาคารหอประชุมธำรง  บัวศรี
  • การบรรยายภาษาอังกฤษ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง PJ303 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis ครั้งที่ 1

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 1

ขอให้ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ภายในวันพุธที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2561  ที่คุณจารุดา เต็มโชค E-mail: Jaruda@go.buu.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-102-700 ต่อ 705, 707 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2700 ต่อ 705, 707