เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา Roadmap สู่การสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งแนะนำถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ได้บรรยาย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ซึ่งการปฐมนิเทศฯ นี้ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

  • เอกสารประกอบโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

  สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก

  สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท

There are no images in this gallery.