โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๑ หอประชุมธำรง  บัวศรี

โดยเน้นให้แก่นิสิตที่ยังไม่ได้รับการอบรมดังกล่าวและนิสิตที่เรียนแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย จำนวน ๑๐๐ คน

ลงทะเบียน https://forms.gle/CmBNpxZmsSdwjz4R9