บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesisและจริยธรรมเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพันธ์ พานิชย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ การใช้งานระบบ i-Thesis

และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ดร.เด่นชัย ปราบจันดี เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต ในหัวข้อ จริยธรรมเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

« 1 of 2 »