บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมเพื่อการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพันธ์  พานิชย์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ “ระบบ i-Thesis” ซึ่งมีอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมอบรมจำนวน 230 คน

ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.เด่นชัย  ปราบจันดี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ”จริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” ซึ่งมีอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมจำนวน 200 คน

« 1 of 2 »