บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ กลไกกระบวนการบริหารจัดการ การกำกับติดตามหลักสูตร บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวน 69 คน