วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมการใช้ Microsoft Word สำหรับระบบ i-Thesis ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยคุณสยาม ศรีพั่ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ
     การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งาน Microsoft Word บนระบบ i-Thesis ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาได้ อีกทั้งได้ทราบถึงเทคนิคและเครื่องมืออื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาได้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 68 คน