ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย”  ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม  ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ผ่านระบบออน์ไลน์ ird.stou.ac.th/stouconference    และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมลงทะเีบยนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0-2504-7588 หรือ e-mail: stouconference@stou.ac.th