ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะทำการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของการฝึกอบรมด้านไอซีทีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าวไปจัดทำแผนการจัดหลักสูตรอบรมประจำปี ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประเด็นความสนใจของท่านและหน่วยงาน โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจดังกล่าวที่ https://bit.ly/trainingSV2566