สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำหลักสูตรออนไลน์บน ICTMOOC เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลเบื้องต้น และการใช้ไอซีทีในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนิสิตและอาจารย์สามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้ที่ https://ictmooc.buu.ac.th