วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการรดน้ำขอพรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรดน้ำขอพรแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสืบสานรักษาไว้ซึ่งประเพณีสงกรานต์ของไทย และเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่เนื่องในวันปีใหม่ไทย