บัณฑิตวิทยาลัยมีกำหนดการจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis ประจำปีการศึกษา 2561 ” และ “โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561” โดยแบ่งเป็น การบรรยายภาษาไทย วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 101 อาคารหอประชุมธำรง  บัวศรี การบรรยายภาษาอังกฤษ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง PJ303 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis ครั้งที่ 1 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 1 ขอให้ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ภายในวันพุธที่  10 Continue Reading

          เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง PJ 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนานิสิตต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับ  รวมถึงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่นิสิตควรรู้เบื้องต้น, Roadmap สู่การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, สิ่งอำนวยความสะดวก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา           นอกจากนี้Continue Reading

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 702 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  โดยรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561