ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีกำหนดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  The 47th National Graduate Research Conference  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น  Deadline submission: 30 กันยายน 2561  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://ngrc.rmu.ac.th/

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา Roadmap สู่การสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งแนะนำถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ได้บรรยาย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการปฐมนิเทศฯ นี้ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เอกสารประกอบโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561   สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก   สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท

     ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://grad-research.stou.ac.th