ด้วยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น.  ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารหอประชุมธำรง  บัวศรี 

ด้วยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบไอทีสีส (BUU iThesis) ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารหอประชุมธำรง  บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการมายัง คุณจารุดา  เต็มโชค e-mail: jaruda@go.buu.ac.th 038 – 102-700 ต่อ 705, 707  ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  แบบตอบรับ คลิ๊กที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น กรอบการวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย : 1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม 3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน 4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 5. การแพทย์ และสาธารณสุข 6. สมุนไพรไทยContinue Reading

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารภปร มหาวิทยาลัยบูรพา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิสุทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญได้แก่ การจัดตั้งส่วนงาน การแต่งตั้งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย สรุปข้อมูลนิสิตและแผนการรับเข้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 – 2563 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  (ร่าง) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย (ร่าง) ฐานคิดรายได้และประมาณการรายจ่ายบัณฑิตวิทยาลัยและ (ร่าง) ขั้นตอนการเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อการให้บริการห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณนิสาชล กาญจนพิชิต ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา คุณจักรกฤษณ์  แม้นเหมือน และคุณจิรภา สุจิรานุธรรม สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมต่างได้รับความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวได้เป็นอย่างดี