สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดปฏิทินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (BUU-GET) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 6 ดังนี้ ช่วงเวลาในการรับสมัคร/ชำระเงิน วันที่ 28 พฤษภาคม – วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 วันสอบ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา หรือโทรศัพท์หมายเลข 038-102-2700 ต่อ 402 หรือ li@go.buu.ac.th    

    ด้วย สวทช. ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทางโครงการจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ            โดยทางสวทช. มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (STEM Workforce) รอบที่ 2” เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยโครงการวิจัย/โครงงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน           ซึ่งทุนนี้จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา ระหว่างที่ร่วมงานวิจัยเท่านั้น โดยนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน กำลังศึกษาปริญญาเอกหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ไม่เกิน 12,000Continue Reading