loader image

บัณฑิตวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นิสิตระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่ได้รับรางวัล COLOSS Award for excellence พร้อมถ่ายทำวีดีทัศน์นำเสนอความสำเร็จ