โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 

โปรดอ่าน

 • ถ้าได้ BUU-GET 30-39 จะต้องอบรมทั้ง 2 หลักสูตร (หลักสูตรละ 4,500 บาท) ถึงจะสามารถนำไปยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ หมายถึง ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร GRD-ENG 1  ก่อน แล้วอบรมหลักสูตร GRD-ENG 2 ต่อในรุ่นถัดไป 
 • ถ้าได้ BUU-GET 40-49 อบรม GRD-ENG 2 เพียงหลักสูตรเดียว สามารถนำไปยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้
 • ทั้งนี้เกณฑ์การผ่านอบรมเป็นไปตามอาจารย์ผู้สอนกำหนด
  • 1. เข้าอบรมครบตามวันเวลาที่กำหนด 100% ห้ามขาด ส่งงานครบ
  • 2. มีคะแนนรวม 65 % ขึ้นไป
  • 3. หากพบว่ามีการทุจริต จะไม่ให้ผ่านทุกกรณี และไม่คืนเงินค่าอบรม 
  • 4. โครงการนี้ไม่ได้เป็นภาคบังคับ เป็นความสมัครใจของนิสิตระดับปริญญาโท
  • 5. รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 *มาด้วยด้วยตนเองตามสถานที่ที่กำหนด / หากมีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในคลาส

>>>ลงทะเบียนรุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563<<<

รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 • หลักสูตร GRD-ENG 1 (รับ 25 คน) ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 4 คน
 • หลักสูตร GRD-ENG 2 (รับ 50 คน) ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 3 คน
 • ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 2564

 


โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ, ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ และผู้สอบผ่านอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ