ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

ไฟล์ PDF

ไฟล์ Microsoft Word

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
    ประจำปีการศึกษา 2563
    ประจำปีการศึกษา 2562
การประกาศผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ประจำปีการศึกษา 2563

ประจำปีการศึกษา 2562