โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย
ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย
และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปกรรมศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง (ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์) นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี (นิสิตทุนวช. ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2562) นายพงษ์ธร เพ็งน้อย (นิสิตทุนวช. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2562)
นางสาวรมิตา กิจทวีโยธิน (นิสิตทุนวช. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2563)