เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านบัณฑิตศึกษาระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นการสร้างเครือข่ายของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป