เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ “เทคนิคพิชิตทุนระดับชาติ: สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดทาง YouTube บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นอดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัย และส่งเสริมศักยภาพเพื่อการดำเนินการขอทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยContinue Reading

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.45 – 12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ “เทคนิคการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดทาง YouTube บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์ ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (TCI กลุ่มที่ 1) เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาสมรรถนะด้านการทำวิจัยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย และสามารถจัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในอนาคตได้มากขึ้น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทางระบบ Zoom MeetingContinue Reading

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ “สัมมนากฎระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กลไกกระบวนการบริหารจัดการ กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 56 ท่าน  

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ “สัมมนากฎระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปี 2564” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และถ่ายทอดสดทาง YouTube บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวต้อนรับ และเป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการ และนำไปพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 78 ท่าน รับชมย้อนหลัง : YoutubeContinue Reading

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา การประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เริ่มกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับที่ประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวขอบคุณและกล่าวเปิดการประชุมโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานที่ประชุม ทคบร. และก่อนเริ่มการประชุมฯ มีการบรรยายพิเศษ ดังนี้ การบรรยายพิเศษ “BUU-EEC Automation ParkContinue Reading

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.45 – 12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบถ่ายทอดสด Facebook Live: Graduate School Burapha University โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม บรรยายหัวข้อ ทุนอุดหนุนการวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 3.Continue Reading

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร” ผ่านระบบออนไลน์ Google Hang Out Meet และถ่ายทอดสดทาง YouTube บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ตำแหน่งรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล กล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กลไกกระบวนการบริหารจัดการ การกำกับติดตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมในระบบ Google Hang Out MeetContinue Reading

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.15 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพร่วมกับที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (สคบท.) จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) The 52nd National Graduate Research Conference ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผลงานที่เข้าร่วมการนำเสนอในครั้งนี้มากถึง 180 บทความ มีทั้งหมด 28 ห้องย่อย แบ่งเป็น 4 sessions โดยในช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. มีบรรยายพิเศษหัวข้อ “Disruption vs. Innovation: What is theContinue Reading

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเขียนและประเมินผลโครงการ” ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู้และทักษะในการเขียนและประเมินผลโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการรดน้ำขอพรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรดน้ำขอพรแก่ผู้บริหารระดับสูง และเพื่อเห็นความสำคัญของการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในการสืบสาน ทำนุบำรุงรักษาประเพณีของไทยสืบไป