ข่าวกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  • การรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0234-2564 เรื่อง คำชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

  • โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 3

  • สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

  • สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) เพิ่มเติม

ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา  2563 (รอบที่ 3)

  • วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการอนุมัติเค้าโครงงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

  •  การส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วันสุดท้ายของการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

i-Thesis Clinic

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

โครงการบริการวิชาการ

รายชื่อเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ

ทำเนียบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

สรุปข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

Youtube channel

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.