สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น กรอบการวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย : 1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม 3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน 4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 5. การแพทย์ และสาธารณสุข 6. สมุนไพรไทยContinue Reading

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารภปร มหาวิทยาลัยบูรพา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิสุทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญได้แก่ การจัดตั้งส่วนงาน การแต่งตั้งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย สรุปข้อมูลนิสิตและแผนการรับเข้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 – 2563 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  (ร่าง) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย (ร่าง) ฐานคิดรายได้และประมาณการรายจ่ายบัณฑิตวิทยาลัยและ (ร่าง) ขั้นตอนการเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อการให้บริการห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณนิสาชล กาญจนพิชิต ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา คุณจักรกฤษณ์  แม้นเหมือน และคุณจิรภา สุจิรานุธรรม สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมต่างได้รับความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดปฏิทินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (BUU-GET) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 6 ดังนี้ ช่วงเวลาในการรับสมัคร/ชำระเงิน วันที่ 28 พฤษภาคม – วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 วันสอบ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา หรือโทรศัพท์หมายเลข 038-102-2700 ต่อ 402 หรือ li@go.buu.ac.th    

    ด้วย สวทช. ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทางโครงการจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ            โดยทางสวทช. มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (STEM Workforce) รอบที่ 2” เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยโครงการวิจัย/โครงงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน           ซึ่งทุนนี้จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา ระหว่างที่ร่วมงานวิจัยเท่านั้น โดยนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน กำลังศึกษาปริญญาเอกหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ไม่เกิน 12,000Continue Reading

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปีการ 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละ ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561    

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา, ระบบ I-Thesis, กระบวนการเสนอ ปรับปรุงและพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณคมสันต์ เอี่ยมวิไล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณรดาศา พงษ์สำราญ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และคุณณัฐกานต์ ปัดเกษม นักวิชาการศึกษา สังกัดงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมต่างได้รับความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวได้เป็นอย่างดีContinue Reading

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับอดีตคณบดีของบัณฑิตวิทยาลัยที่สามารถจัดเวลามาเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  เพชรชื่น (วาระการดำรงตำแหน่ง 14 เมษายน 2531 – 30 มิถุนายน 2534) รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์ (วาระการดำรงตำแหน่ง 20 กรกฏาคม 2542 – 31 มกราคม พ.ศ. 2544) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง (วาระการดำรงตำแหน่งContinue Reading

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  บัณฑิตวิทยาลัยนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร รักษาการแทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคุณสุภรัติ  สุขวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) และที่ประชุมคณะรรมการผู้บริหารบัรฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร