ประกาศรายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลหลักสูตรที่บริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อันดับที่ หลักสูตร สาขา คณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาจิตวิทยาการปรึกษา ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อันดับที่ หลักสูตร สาขา คณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภา หอมสินธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมัย รัตนกรีฑากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาชีวเวชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน