ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย หลักสูตร สาขา คณะ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พิชญาภา พิชะยะ การลดการสูบบุหรี่และความอยากบุหรี่ในวัยรุ่นที่ติดบุหรี่ โดยใช้โปรแกรมการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนร่วมกับสติบำบัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์
 รมิตา กิจทวีโยธิน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศษพลอยเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์และการออกแบบ ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.มิยอง ซอ
ชัยวัฒน์ ดาวเรือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้แทนยาที่มีศักยภาพสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ดร.นพดล เดชประเสริฐ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย หลักสูตร สาขา คณะ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว DELIBERATE SELF-HARM AMONG THAI ADOLESCENTS: AN EMPIRICAL TEST OF A CAUSAL MODEL ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
กัญญ์กุลณัช รามศิริ ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาทักษะเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นหญิง การพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภา หอมสินธุ์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย หลักสูตร สาขา คณะ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ปฐมาวดี ศิลาลาย การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 10-TRIAZOLYLGENIPIN และ PROPARGYLAMINE-MYCOPHENOLATE เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง
ณัฐภัทร แสงมาลา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัย ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง ที่มีผลต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อินเทพ