แบบฟอร์ม/Forms

แบบฟอร์มอื่นๆ

 

แบบฟอร์มการรับสมัคร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

1.(แบบฟอร์ม) ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับภาคต้น ปีการศึกษา 2562   

2.(แบบฟอร์ม) รายชื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562   

 

ด้านหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาโท

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ระดับปริญญาโท (มคอ.04)

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาเอก

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)

แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) ตามเกณฑ์ 2548

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต

แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร(สมอ.08)ตามเกณฑ์2558

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08)

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08)

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผู์ประจำหลักสูตร (สมอ.08)