โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

โปรดอ่าน

  • หลักสูตร GRD-ENG 1 (ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท รวมเอกสารอบรม)
    • นิสิตที่มีผลคะแนน BUU-GET 30-39 หรือ IELTS 3.5 หรือ TOEFL-iBT 30-35 หรือ CU-TEP 30-36 ต้องอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ถึงจะสามารถนำไปยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ หมายถึง ต้องมีผลการอบรมผ่านหลักสูตร GRD-ENG 1  ก่อน แล้วอบรมหลักสูตร GRD-ENG 2 ต่อในรุ่นถัดไป (ไม่สามารถอบรมทั้ง 2 หลักสูตรพร้อมกันได้)
  • หลักสูตร GRD-ENG 2 (ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท รวมเอกสารอบรม)
    • นิสิตที่มีผลคะแนน BUU-GET 40-49 หรือ IELTS 4.0 หรือ TOEFL-iBT 36-41 หรือ CU-TEP 37-44 หรือมีผลอบรมผ่านหลักสูตร GRD-ENG 1 แล้ว อบรมหลักสูตร GRD-ENG 2 เพียงหลักสูตรเดียว สามารถนำไปยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ กรณีผลการอบรมผ่าน
  • การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจะพิจารณาจากการส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และชำระเงินค่าลงทะเบียนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน และไม่เปิดอบรม กรณีจำนวนผู้สมัครหรือผู้ชำระเงินไม่ถึงกลุ่มละ 20 คน

ลงทะเบียนได้ที่นี่

Update!!  ณ 6/12/65
– หลักสูตร GRD-ENG 1 เหลืออีก 4 ที่
– หลักสูตร GRD-ENG 2 เต็มแล้ว (นิสิตที่ลงทะเบียนหลังจากนี้ต้องรอที่สละสิทธิ์ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามลำดับภายหลังเมื่อมีที่ว่าง)


โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา