โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

โปรดอ่าน

 • หลักสูตร GRD-ENG 1 (ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท รวมเอกสารอบรม)
  • สำหรับนิสิตที่มีผลคะแนน BUU-GET 30-39 หรือ IELTS 3.5 หรือ TOEFL-iBT 30-35 หรือ CU-TEP 30-36 หรือ PTE-Academic 11-12 หรือ TU-GET CBT 30-36 อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะต้องลงทะเบียนอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ถึงจะสามารถนำไปยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้
   (ต้องมีผลอบรมผ่านหลักสูตร GRD-ENG 1  ก่อน จากนั้นลงทะเบียนอบรมหลักสูตร GRD-ENG 2 ต่อในรุ่นถัดไป ไม่สามารถอบรมทั้ง 2 หลักสูตรพร้อมกันได้)
 • หลักสูตร GRD-ENG 2 (ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท รวมเอกสารอบรม)
  • สำหรับนิสิตที่มีผลคะแนน BUU-GET 40-49 หรือ IELTS 4.0 หรือ TOEFL-iBT 36-41 หรือ CU-TEP 37-44 หรือ PTE-Academic 21-30 หรือ TU-GET CBT 37-44 หรือมีผลอบรมผ่านหลักสูตร GRD-ENG 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร GRD-ENG 2 เพียงหลักสูตรเดียว สามารถนำไปยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ กรณีผลการอบรมผ่าน
 • การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจะพิจารณาจากการส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และชำระเงินค่าลงทะเบียนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน และไม่เปิดอบรม กรณีจำนวนผู้สมัครหรือผู้ชำระเงินไม่ถึงกลุ่มละ 20 คน
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนและย้ายหลักสูตร หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

>ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่<<

Update 29/03/66
– GRD-ENG 1  (รับ 25 คน) มีผู้สมัคร จำนวน 8 คน
– GRD-ENG 2  (รับ 50 คน) มีผู้สมัคร จำนวน 39 คน


โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา