โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 

โปรดอ่าน

 • ถ้าได้ BUU-GET 30-39 / IELTS 3.5 / TOEFL-iBT 30-35 / CU-TEP 30-36 ต้องอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ถึงจะสามารถนำไปยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ หมายถึง ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร GRD-ENG 1  ก่อน แล้วอบรมหลักสูตร GRD-ENG 2 ต่อในรุ่นถัดไป (ไม่สามารถอบรมทั้ง 2 หลักสูตรพร้อมกันได้)
 • ถ้าได้ BUU-GET 40-49 / IELTS 4.0 / TOEFL-iBT 36-41 / CU-TEP 37-44 อบรมหลักสูตร GRD-ENG 2 เพียงหลักสูตรเดียว สามารถนำไปยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้
 • หลักสูตร GRD-ENG 1 = 4,500 บาท
 • หลักสูตร GRD-ENG 2 = 4,500 บาท
 • ทั้งนี้เกณฑ์การผ่านอบรมเป็นไปตามอาจารย์ผู้สอนกำหนด
  • 1. เข้าอบรมครบตามวันเวลาที่กำหนด 100% ห้ามขาด ส่งงานครบ
  • 2. มีคะแนนรวมตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
  • 3. หากพบว่ามีการทุจริต จะไม่ให้ผ่านทุกกรณี และไม่คืนเงินค่าอบรม 
  • 4. โครงการนี้ไม่ได้เป็นภาคบังคับ
 • การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจะพิจารณาจากการส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และชำระเงินค่าลงทะเบียนสมบูรณ์ตามประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน และไม่เปิดอบรม กรณีจำนวนผู้สมัครหรือผู้ชำระเงินไม่ถึงกลุ่มละ 20 คน
 • เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนสำหรับนิสิตที่กรอกข้อมูลและแนบเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น ภายใน 3 วันทำการ

“ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงรับสมัครอบรม”

 


โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา