วันที่คาดว่าเอกสารจะแล้วเสร็จ หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยรับเรื่องแล้ว ภายใน 7 วันทำการ