ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2561

ปฏิทินการดำเนินงาน 

แบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุน ประจำปี 2561 

 

ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2562

ปฏิทินการดำเนินงาน

แบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุน ประจำปี 2562

 

เอกสารประกอบการอบรม

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561