รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1. Ms.YI HE 61920157 การศึกษาวิเคราะห์ตำนานเทพทวารมาลาของจีนเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบเชิงสร้างสรรค์ สำหรับเด็กระดับอนุบาล

A Study of the Analysis of Chinese Door God Myths in the Design of Creative Illustration Books for Kindergarteners

 30 มีนาคม 2563