รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณณมี เชื้อวงษ์ 61910013 เหมืองข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และเวลาจากสื่อสังคมออนไลน์

A Spatio-Temporal Data Mining of Tourist Attracions Located on Social Media

30 มีนาคม 2563