รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ
1. นายกานต์ จิตต์แจ้ง 61910101 สภาวะการลื่นไหลในนักกีฬากอล์ฟอาชีพ

Flow State in Professional Golfers

19 มีนาคม 2563