ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

 

ทุนอุดหนุนการวิจัย

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิต เพื่อใช้ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและการทำหน้าที่ของฝ่าย   นิติบัญญัติ  สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 02-244-2062 หรือที่เวบไซต์ www.parliament.go.th  รายละเอียด

การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ website: www.nida.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษาชั้น 4 อาคารนราธิป  พงศ์ประพันธ์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประกาศ [ไทย] [ENG]

 

การประชุมวิชาการ

 ประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of the Protein Society of Thailand ครั้งที่ 14 

ด้วยภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติInternational Symposium of the Protein Society of Thailand ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคมพ.ศ. 2562 ในการนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินการงาน   ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่  http://proteinsocthai.net/symposium/2019/   โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ซึ่งงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมนี้ สามารถเสนอแบบเสนอบทคัดย่อและส่งเรื่องเต็ม (proceeding) เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาได้

TNIAC 2019 The 5th TNI Academic Conference

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC2019) ภายใต้หัวข้อ “Engineering Technology and Digital Transformation in Industry Business, and Culture” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถดูรายละเอียดได้ที่ website: https://tniac.tni.ac.th/

 

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
อบรม i-Thesis และจริยธรรมเพื่อการวิจัย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

 

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
อบรม i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

ปฐมนิเทศนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

สัมมนานิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561