ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

 

ทุนอุดหนุนการวิจัย

 

การประชุมวิชาการ

 

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
อบรม i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

ปฐมนิเทศนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

สัมมนานิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561